Lisamenüü

Selver Selver

Andmekaitsetingimused

 

 

KULINAARIA OÜ
ANDMEKAITSETINGIMUSED

 

Kulinaaria OÜ (edaspidi nimetatud Kulinaaria) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Kulinaaria OÜ töötleb isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Kulinaaria OÜ-le kuuluvat tehasekauplust ja Selveri Köögi veebilehte https://tellimine.selver.ee/ või pöörduvad Kulinaaria OÜ poole.  

 

Kulinaarias kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning juhul, kui Te registreerite Selveri Köögi veebilehel oma Partnerkaardi, siis kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused. 

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Kulinaaria veebilehel https://tellimine.selver.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Kulinaaria andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

 

1. Kulinaaria OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kulinaaria OÜ, registrikood 12304610, aadress Taevakivi tn 7 Tallinn 13619, e-post tellimused@kulinaariatoit.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Kulinaaria andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.  

 

Kulinaaria OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb peamiselt Selveri Köögi toodete all tuntud valmistoidu ja peolauatoodete tootmise ja müümisega.

 

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

 

Kulinaaria andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Kulinaaria kauplust ja Selveri Köögi veebilehte https://tellimine.selver.ee või sooritavad ostu Selveri Köögi veebilehel https://tellimine.selver.ee. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Kulinaariale isikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad Kulinaariasse tööle.

 

Kulinaarias kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning Selveri Köögi veebilehel https://tellimine.selver.ee Partnerkaardi registreerimisel kohalduvad Partnerkaardi kasutaja isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused

 

3. Mille alusel Kulinaaria isikuandmeid töötleb?

 

Kulinaaria kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

 
 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Kulinaariale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).

 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Kulinaaria ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Kulinaariast kaupade ostmisel).

 • Seaduse alusel ehk Kulinaaria töötleb isikuandmeid Kulinaariale seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).

 • Õigustatud huvi ehk Kulinaaria töötleb isikuandmeid Kulinaaria õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs).  Õigustatud huvi alusel töötleb Kulinaaria isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Kulinaaria andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

 

Juhul kui Kulinaaria vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Kulinaariale edastamisest, siis on Kulinaarial õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

 

4. Millistel eesmärkidel Kulinaaria isikuandmeid töötleb?

 

Kulinaaria töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine

 • kliendibaasi haldamine ja analüüs

 • toodete ja teenuste pakkumine

 • otseturundus

 • tarbijaharjumuste uurimine

 • teenuste haldamine ja arendamine

 • veebilehe kasutamine ja täiustamine

 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine

 • müügistatistika koostamine

 • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis

 • isikute ja vara kaitse

 • õigusnõuete menetlemine

 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

 

Kulinaaria lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Kulinaaria kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Kulinaaria enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

  

5. Milliseid isikuandmeid Kulinaaria töötleb?

Kulinaaria kogub ja töötleb Kulinaaria kaupluse ja Selveri Köögi veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid: 

 
 • Kulinaaria kaupluse külastamisel kogub ja töötleb Kulinaaria isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid. 

 • Selveri Köögi veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Selveri Köögi veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms). 

 • Selveri Köögi e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress. 

 • Kulinaariasse pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms). 

 • Kulinaariasse tööle kandideerimisel töötleb Kulinaaria Teie poolt CV-s ja muudes Teie poolt edastatud dokumentides avaldatud andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie hariduse ja töökogemuse osas ning muud Teie poolt edastatud asjakohased andmed).

 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Kulinaaria ainult juhul, kui Teiega on Kulinaaria poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

 

Kulinaaria töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult. 

 

Selveri Köögi veebilehel https://tellimine.selver.ee Partnerkaardi registreerimisel kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustes toodud ulatusele.

  

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg
 

Kulinaaria töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Kulinaaria kaupluse ja veebilehe https://tellimine.selver.ee külastamisel. Kulinaaria töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Kulinaaria ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. 

 

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 
 • Selveri Köögi veebilehe https://tellimine.selver.ee külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest. 

 • Kulinaaria kaupluse videosalvestised - 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused - 3 aastat arvates Kulinaaria poolt lõpliku vastuse edastamisest.

 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.

 • Tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest.

 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

 

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks. 

 

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Kulinaaria andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

  

7. Teie isikuandmete edastamine
 

Kulinaaria võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Kulinaariale vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Kulinaarialt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Kulinaarial õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

 

Kulinaaria volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin

  

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud
 

Kulinaaria võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt Partnerprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Sellisel juhul tegutseb Kulinaaria isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. 

 

Juhul, kui Te ei soovi enam Kulinaaria otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas veebilehel www.partnerkaart.ee või pöördudes Selveri või Kaubamaja klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

 

9. Videosalvestused 

 

Kulinaaria kaupluses on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Kulinaaria. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. 

 

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast. 

 

10. Isikuandmete töötlemine Kulinaaria üritustel 

 

Kulinaarial on Kulinaaria poolt korraldavatel üritustel õigus teha üritust kajastavaid foto- ja videosalvestusi. Kulinaarial on õigus kasutada ja avaldada üritustel tehtud salvestisi vastavalt oma äranägemisele mõõdukas ulatuses Kulinaaria siseveebis, veebilehel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias. Juhul kui Te üritusel osalejana ei soovi, et Teie isikuandmeid töödeldakse eelnimetatud salvestistel, siis palume sellest teada anda üritusel salvestiste tegijale.

 

11. Kulinaariasse tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

 

Kulinaariasse tööle kandideerides töötleb Kulinaaria kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast  sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Kulinaaria võib kandideerija kohta saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võtab Kulinaaria ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta. 

Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Kulinaaria säilitab valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija nõusolekul võib Kulinaaria säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi.

 

12. Kuidas Kulinaaria Teie isikuandmeid kaitseb?
 

Kulinaaria kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

13. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

 

Teil on igal ajal õigus küsida Kulinaarialt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.  

 

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Kulinaaria andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

 

Kulinaarial on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Kulinaarial on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Kulinaarial on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Kulinaarial ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Kulinaaria viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

  

14. Kaebuste esitamine
 

Juhul, kui Te leiate, et Kulinaaria rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 

15. Küpsiste kasutamine

 

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel https://tellimine.selver.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

 

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

 

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

16. Isikustamata andmete töötlemine

 

Veebilehe https://tellimine.selver.ee külastamisel võib Kulinaaria koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Kulinaaria töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

 

17. Profileerimine

 

Kulinaaria võib kasutada Teie Partnerkaardiga seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Sellisel juhul tegutseb Kulinaaria isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. Kulinaaria ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

 

18. Andmekaitsetingimuste muutmine

 

Kulinaarial on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Kulinaaria veebilehel https://tellimine.selver.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Kulinaaria andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

 
 

Sulge